on protseduur, mis selgitab, kuidas kasutatakse energiat, millised on võimalikud energiasäästu-
meetmed ja kuidas saab auditiobjektil energiat säästlikumalt kasutada, parandades samaaegselt hoone sisekliimat.

Energiaaudit on eelduseks hoone renoveerimiseks vajaliku sooduslaenu ja toetuse taotlemisel.

Mis on energiaaudit?

Energiaaudit on mõõtmistele ja kogutud andmetele tuginev analüüs, mis selgitab välja energiakasutuse sisekliima tagamisega hoones või selle eraldi kasutatavas osas, annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast, energiakadudest ning võimalikest meetmetest energia kokkuhoiuks ja sisekliima parandamiseks hoones. Energiaauditi aruanne kajastab eelkõige hoone seisukorra kirjeldust, tarbitavate ressursside hinda ja kogust iseloomustavaid andmeid, nende analüüsi ja selle põhjal tehtud järeldusi.

Milleks energiaauditit vaja on?

Energiaaudit näitab, millised renoveerimismeetmed parandavad hoone sisekliimat, annavad reaalse kokkuhoiu hoone küttekuludelt ja kui palju raha säästetakse erinevate renoveerimismeetmete rakendamisel.

Eesmärgiks on saavutada selline energiasääst, et igakuised kommunaalmaksed koos võimaliku pangalaenumaksega ei oleks suuremad, kui maksed enne renoveerimist. Samas saavutatakse parem sisekliima ja kinnisvara väärtus suureneb.

Miks tellida energiaaudit Termoproff OÜ-lt?

Energiaauditi teostamise õigus on spetsialistil, kellel on hoonete Energiaaudiitori kutsetunnistus. Spetsialisti olemasolu meie firmas saab kontrollida Majandustegevuste Registrist

Termoproff OÜ kasulikust tegevusest annab ülevaate meie rahulolevate klientide pikk nimekiri

Termoproff OÜ energiaaudit sisaldab hoone piirdetarindite ning tehnosüsteemide tehnilis-majanduslikku analüüsi, sisekliima parandamise ja energia tarbimise alandamise potentsiaali lähtuvalt võimalikest energiasäästumeetmetest. Energiasäästu potentsiaal esitatakse vajalike investeeringute, saavutatava energiasäästu ning lihttasuvusaja kujul. Energiaauditis tuuakse välja komplekssed energiasäästulahendused ja vajalikud renoveerimistööd koos tasuvusarvutustega.

Termoproff OÜ energiaaudiitori tegevus

Olles tutvunud hoonega ja kasutades tellija poolt esitatud andmeid ja ehitusjooniseid, teostab energiaaudiitor hetkeolukorra soojustehnilised arvutused ja koostab hoone soojusbilansi. Hoone ülevaatuse käigus kogub audiitor andmeid hoone põhikonstruktsioonide ja tehnosõlmede (soojussõlm/katlamaja, kelder, katus, ventilatsioonisüsteem jne) kohta, samuti ka valikuliselt eluruumide kohta ja teostab tehnilisi mõõtmisi. Kehtiv auditeerimismetoodika ei sätesta konkreetseid kohustuslikke mõõtmisi, kuid ruumide siseõhu temperatuuri, niiskuse, CO2, sisalduse ja piirete temperatuuri mõõtmine (termograafia) ning ventilatsioonikanalite seisukorra hindamine annavad täiendavat informatsiooni ruumide sisekliima hetkeolukorra hindamiseks. Kogutud andmete põhjal teostab audiitor vajalikud arvutused ja koostab auditi aruande. Energiaauditi aruanne koosneb järgmistest komponentidest:

  • hoone kirjeldus
  • hoone üldandmed
  • hoone tehnilise olukorra kirjeldus
  • hoone energeetilise olukorra kirjeldus
  • hoone soojusbilanss
  • renoveerimistÖÖde pakettide kirjeldus koos energiasäästu arvutuste ja tasuvusarvutusega
  • mõõtmistulemuste andmed
  • illustreerivad fotod
  • muud kommentaarid ja tähelepanekud uuritava hoone kohta

Kasulikud viited:

KredEx katab osa energiaauditi kuludest

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium www.mkm.ee

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrus nr 258 "Energiatõhususe miinimumnõuded".

DoIT